Menüü

Tervise ja turvalisuse nõukogu

Valgamaa rahvatervise ja turvalisuse nõukogu

Valgamaa Omavalitsuste Liidu 25.01.2018 otsusega nr 3 on moodustatud "Rahvatervise ja turvalisuse maakondlik nõukogu." Selle alatöörühmana tegutseb tervisemeeskond. Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu peamiseks eesmärgiks on kujundada tervikpilt maakonna turvalisuse olukorrast ja luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks maakonnas. Nõukogu tegevus tugineb peamiselt Siseturvalisuse arengukavas 2020-2030 püsitatud eesmärkidele, mille ülesandeks on riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö koordineerimine, maakonna turvalisusega seonduvate probleemide tervikvaate koondamine, lahendite kavandamine ning ohtude ennetamine

Siseturvalisuse arendamisel lähtutakse neljast  põhimõttest:

 • Turvalisus algab meist endist: elanike teadmiste, hoiakute, oskuste kujundamine
 • Kõige mõistlikum on ohte ja  õnnetusi ennetada: teenuste jätkusuutlik ja kvaliteetne pakkumine piirkonna eripärade ja vajadustega arvestades.
 • Turvalisuse tagamine on terviklik: sisejulgeolekut mõjutavad peale tavapäraste tegurite üha rohkem välised ohud (vägivaldsete ideoloogiate ülemaailmne levik, rahvusvaheline terrorism, ohtlike tehnoloogiate areng, küberründed, vaenulike eriteenistuste tegutsemine ja hübriidohud). Oluline on kriisiennetus ja hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkuse tõstmine  avalikus- ja erasektoris, et tagada võimalike hädaolukordade ennetamine või nendega toimetulekut
 • Oluline on jõuda teadmiste põhiselt probleemide põhjusteni, neid koostöös lahendada ja seda mõjusalt ning nutikalt

Rahvatervise osas tegeletakse järgmiste ülesannetega:

 • elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh tervise- ja heaoluprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks;
 • tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad;
 • partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamine;
 • riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine paikkonnas;
 • tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine;
 • elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine;
 • tervisealase teabe levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest;
 • erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;
 • koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega;
 • koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga jt. ministeeriumitega

Nõukogu lähtub oma töös Valgamaa Terviseprofiilist

Nõukogu tunnustab iga-aastaselt maakonna väljapaistvamaid valdkonna inimesi ja organisatsioone vastavalt koostatud statuudile

Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu koosseis:

Esimees Valgamaa Arenguagentuuri juhatuse liige Anneli Kattai.

Liikmed:

 • Kairi Ruus – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi piirkonnavanem
 • Kaimo Vahtra – Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor 
 • Sirli Tallo – Maanteeameti Ennetustöö osakonna ekspert
 • Tõnis Lass – Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Valga talituse juhataja
 • Agne Allas  - Terviseameti Lõuna regionaalosakonna menetlusgrupi juht
 • Aira Varblane – Terviseameti Lõuna regionaalosakonna Valgamaa esinduse keskkonnatervise inspektor
 • Tiia Luht – Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja 
 • Helen Elias – Tõrva Vallavalitsuse abivallavanem 
 • ...............  – Otepää Vallavalitsuse abivallavanem 
 • Kristin Leht – Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht
 • Hele Heletäht – Eesti Punase Risti Valgamaa seltsi sekretär
 • Margus Suvi – EELK Valga Peetri Luke koguduse õpetaja 
 • Maarja Mägi – Valga Vallavalitsuse abivallavanem 
 • Tõnu Vahtra – Valga Vallavalitsuse  spordi- ja noorsootöö spetsialist
 • Merle Liba Päästeameti Ennetusbüroo juhtivspetsialist 
 • Alor Kasepõld – Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Viljandi-Valgamaa päästepiirkonna juhataja
 • Kristel Unt – TEK-TEL võrgustike koordinaator 
 • Aili Keldo – kogukondade esindaja (Kodukant)
 • Tiina Neumann – Tõrva Vallavalitsuse rahvatervise ja spordispetsialist 
 • Aet Arula-Piir - Valgamaa Arenguagentuuri MTÜ konsultant/ programmide spetsialist
 • ............. - Keskkonnaamet
 • ............. – AS Valga Haigla 
 • ............. - Valgamaa Spordiliit
 • ............... - Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

 

Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu tööd koordineerib Valgamaa Arenguagentuuri rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaator Merle Liba.

Lisainfo:

tel.  534 77433
e-post: merle.liba@valgamaa.ee

Siseturvalisuse arendamisel lähtutakse neljast  põhimõttest:

 • Turvalisus algab meist endist: elanike teadmiste, hoiakute, oskuste kujundamine
 • Kõige mõistlikum on ohte ja  õnnetusi ennetada: teenuste jätkusuutlik ja kvaliteetne pakkumine piirkonna eripärade ja vajadustega arvestades.
 • Turvalisuse tagamine on terviklik: sisejulgeolekut mõjutavad peale tavapäraste tegurite üha rohkem välised ohud (vägivaldsete ideoloogiate ülemaailmne levik, rahvusvaheline terrorism, ohtlike tehnoloogiate areng, küberründed, vaenulike eriteenistuste tegutsemine ja hübriidohud). Oluline on kriisiennetus ja hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkuse tõstmine  avalikus- ja erasektoris, et tagada võimalike hädaolukordade ennetamine või nendega toimetulekut
 • Oluline on jõuda teadmiste põhiselt probleemide põhjusteni, neid koostöös lahendada ja seda mõjusalt ning nutikalt

Rahvatervise osas tegeletakse järgmiste ülesannetega:

 • elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh tervise- ja heaoluprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks;
 • tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad;
 • partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamine;
 • riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine paikkonnas;
 • tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine;
 • elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine;
 • tervisealase teabe levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest;
 • erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;
 • koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega;
 • koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga jt. ministeeriumitega

Nõukogu lähtub oma töös Valgamaa Terviseprofiilist

Nõukogu tunnustab iga-aastaselt maakonna väljapaistvamaid valdkonna inimesi ja organisatsioone vastavalt koostatud statuudile

Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu koosseis:

Esimees Valgamaa Arenguagentuuri juhatuse liige Anneli Kattai.

Liikmed:

 • Kairi Ruus – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi piirkonnavanem
 • Kaimo Vahtra – Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor 
 • Sirli Tallo – Maanteeameti Ennetustöö osakonna ekspert
 • Tõnis Lass – Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Valga talituse juhataja
 • Agne Allas  - Terviseameti Lõuna regionaalosakonna menetlusgrupi juht
 • Aira Varblane – Terviseameti Lõuna regionaalosakonna Valgamaa esinduse keskkonnatervise inspektor
 • Tiia Luht – Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja 
 • Helen Elias – Tõrva Vallavalitsuse abivallavanem 
 • ...............  – Otepää Vallavalitsuse abivallavanem 
 • Kristin Leht – Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht
 • Hele Heletäht – Eesti Punase Risti Valgamaa seltsi sekretär
 • Margus Suvi – EELK Valga Peetri Luke koguduse õpetaja 
 • Maarja Mägi – Valga Vallavalitsuse abivallavanem 
 • Tõnu Vahtra – Valga Vallavalitsuse  spordi- ja noorsootöö spetsialist
 • Merle Liba Päästeameti Ennetusbüroo juhtivspetsialist 
 • Alor Kasepõld – Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Viljandi-Valgamaa päästepiirkonna juhataja
 • Kristel Unt – TEK-TEL võrgustike koordinaator 
 • Aili Keldo – kogukondade esindaja (Kodukant)
 • Tiina Neumann – Tõrva Vallavalitsuse rahvatervise ja spordispetsialist 
 • Aet Arula-Piir - Valgamaa Arenguagentuuri MTÜ konsultant/ programmide spetsialist
 • ............. - Keskkonnaamet
 • ............. – AS Valga Haigla 
 • ............. - Valgamaa Spordiliit
 • ............... - Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla

 

Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu tööd koordineerib Valgamaa Arenguagentuuri rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaator Merle Liba.

Lisainfo:

tel.  534 77433
e-post: merle.liba@valgamaa.ee