Menüü

Arengustrateegia

Uuendatud Valga maakonna arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava avalik väljapanek

Valga maakonna arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Valgamaa, kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele. Valga maakonna arengustrateegia 2035+ on dokument, mille alusel viiakse ellu omavalitsustele antud ühiste ülesannete täitmist, kavandatakse omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringuid ja esitatakse taotlusi toetuste saamiseks erinevatest programmidest, arengustrateegia hõlmab maakonna kolme omavalitsuse, ettevõtjate, kogukondade ja elanike ühiseid plaane maakonna arendamiseks kuni aastani 2035+.

Valga maakonna arengustrateegia koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS), mille §61 lg 1 seab omavalitsustele ülesandeks ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. Arengustrateegia koostamise ülesande on Valgamaa omavalitsused KOKS §61 lg 2 alusel delegeerinud Valgamaa Arenguagentuurile. KOKS § 374  lõige 1 alusel tuleb maakonna arengustrateegiat uuendada vähemalt kord nelja aasta jooksu. Sellest lähtuvalt otsustas SA Valgamaa Arenguagentuuri nõukogu algatada Valga maakonna  arengustrateegia 2035+ uuendamise Valgamaa Arenguagentuuri nõukogu koosoleku otsusega 13.06.2022. 

Valga maakonna  arengustrateegia sisaldab maakonna visiooni aastaks 2035+, maakonna hetkeolukorra, võtmeprobleemide ning eripära lühikirjeldust ning  nelja strateegilist eesmärki koos nende saavutamiseks kokku lepitud olulisemate tegevussuundadega. Arengustrateegia juurde kuulub kaks lisa. Lisa 1 on Valga maakonna lähteolukorra analüüs ning lisas 2 on toodud arengustrateegia seosed teiste kohalike ja riiklike arengudokumentidega.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava avalik väljapanek on 30.03-30.04.2023. Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 30. aprillini 2023.

Valga maakonna arengustrateegia 2035 + ja tegevuskava avaliku väljapaneku tähtaega on pikendatud  9. maini 2023.a.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+

Valga maakonna arengustrateegia tegevuskava 2023-2027

Lisa 1 Valga maakonna lähteolukorra analüüs

Lisa 2 Strateegia seosed teiste arengudokumentidega

Arengustrateegia ettepanekute vorm

Tegevuskava ettepanekute vorm

 

Lisainfo: Anneli Kattai, e-post anneli.kattai@valgamaa.ee