Menüü

Arengustrateegia

Arengustrateegia Valgamaa 2035+

Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsusega nr 13, 17.04.2018 algatati Valga maakonna arengustrateegia 2035+ koostamine koos tegevuskavaga aastateks 2019-2023 ning moodustati strateegia koostamise juht- ja töörühm. Arengustrateegia ja tegevuskava koostamise protsessi juhtisid MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit (VOL) kaasates Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuuri ja Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna (REHO) Valga talituse.

Maakonna arengustrateegia on dokument, mille alusel viiakse ellu omavalitsustele antud ühiste ülesannete täitmist, kavandatakse omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringuid ja esitatakse taotlusi toetuste saamiseks erinevatest programmidest.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ja tegevuskava 2019-2023+ kinnitati juhtrühma koosolekul 15. jaanuaril 2019 ja suunati Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe poolt (kiri  nr 1-9.11/22/2019) Valga, Tõrva ja Otepää vallavolikogudele heakskiitmiseks.

Valga maakonna arengustrateegia dokumentide menetlus volikogudes on leitav siit.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ on heaks kiidetud Otepää vallavolikogu määrusega 24.01. 2019 nr 1-2/3, Valga vallavolikogu määrusega 01.02.2019 nr 69 ja Tõrva vallavolikogu määrusega 05.02.2019 nr 1-2/2019/2.

Valga maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2023 ja seiremõõdikud on heaks kiidetud Otepää vallavolikogu otsusega 24.01.2019 nr 1-3/7, Valga vallavolikogu otsusega 01.02.2019 nr 90 ja Tõrva vallavolikogu otsusega 05.02.2019 nr 1-3/2019/3.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ dokumendid:

VALGA MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2035+
LISA 1. Valga maakonna lähteolukorra analüüs
LISA 2. Valga maakonna arengustrateegia seosed teiste arengudokumentidega
 

VALGA MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA TEGEVUSKAVA 2019-2023
SEIREMÕÕDIKUD
Strateegia lühikokkuvõte

Valga maakonna arengustrateegia 2035+ elluviimist, seiret ja uuendamist koordineerib Valgamaa Omavalitsuste Liidu (VOL) üldkoosolek koostöös sihtasutusega Valgamaa Arenguagentuur (SVA), tegevuskava uuendatakse iga-aastaselt.

Tervise ja heaolu temaatika käsitlemine Valga maakonna arengustrateegia ja kohalike omavalitsuste arengukavade lahutamatu osana tagab tervise ja heaolu küsimustele vajaliku tähelepanu pööramise. Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek 28.02.2019 kiitis heaks „Valga maakonna tervise- ja heaoluprofiil“. Profiili koostas ja kujundas MTÜ Supervisiooni ja Teraapia Keskus, Ülla Visnapuu ja Marika Saard, tegevust koordineeris Valgamaa Arenguagentuur.

VALGAMAA TERVISE- ja HEAOLUPROFIIL

Strateegiate koostamise juhendmaterjalide dokumendid: 

Maakondlike arengustrateegiate juhend 
Lisa 1 Mõisted ja juhendid 
Lisa 2 Seosed riigi eesmärkidega 
Lisa 4 Tegevuskava vormi näidis 
Lisa 5 Ruumilise üldlahenduse näidised 
Lisa 6 Kontroll-leht arengustrateegia koostajale
Lisa 7 Soovitusi arengustrateegia koostajale
25.09.2018 Maakondlike arengustrateegiate toetusest - Esitlus. Kaire Ööbik, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakond 

Valgamaa kohalike omavalitsuste kinnitatud arengukavad ja eelarvestrateegiad:

VALGA VALLA arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 2023   
TÕRVA VALLA arengukava ja eelarvestrateegia 2019 - 2023   
OTEPÄÄ VALLA arenguvisioon kuni 2040 ja Otepää valla arengukava 2019 – 202
OTEPÄÄ VALLA eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2022 

Strateegia esitlused ja materjalid

5.03.2018 VOL üldkoosolek: Päevakord, Esitlus: Arengustrateegia koostamise ajakava ja protsess 
24.05.2018 Valgamaa visiooniseminar: Ettekanne, kokkuvõte, allkirjaleht
6.11.2018 Arenguseminar: Päevakord, Tegevuskava, esitlus, kokkuvõte, allkirjaleht 

Juhtrühma ja töörühma koosolekud

Arengustrateegia koostamise protsess algatati koos kohalike omavalitsuste arengukavade protsessiga, ühiselt viidi läbi teemarühmade kohtumisi ja arenguseminare. 
17.04.18 esitlus VOL üldkoosolekul, Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia
Kohalike omavalitsuste arengukava koostamise protsessi kirjeldus ja dokumendid leitavad:
Valga valla arengukava
Tõrva valla arengukava
Otepää valla arengukava

Juhtrühm arutas maakonna arengustrateegia teemasid Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekutel.
21.08.2018 Juhtrühma koosolek Otepääl. Esitlus. Allkirjaleht 

MEEDIAKAJASTUSED
  1. Valgamaa Arenguagentuur
  2. Lõuna Postimees
  3. www.valgamaa.ee
  4. Lõuna Postimees
  5. Lõunaleht
  6. Lõuna Postimees
  7. Lõuna Postimees

 

Maakonna arengustrateegia ülesandeks on suunata maakondliku tasandi (ühis)tegevusi, olla aluseks taotluste esitamisel riiklike toetuste saamiseks ja tuua välja vajadused riikliku poliitika suunamiseks. 

Valgamaa arengustrateegia koostamist ja  avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamist  arengustrateegia koostamise protsessi korraldab Valgamaa Omavalitsuste Liit (VOL). VOL avalikustab Valga maakonna arengustrateegia eelnõu Valgamaa Omavalitsuste Liidu veebilehel ja maakonna omavalitsuste veebilehtedel. Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

Dokumendid:

LISAD:

Lisainfo:

Anneli Kattai

Valgamaa Arenguagentuuri juhataja

e-post: anneli.kattai@valgamaa.ee