Menüü

Tervise ja turvalisuse nõukogu

Valgamaa rahvatervise ja turvalisuse nõukogu

Valgamaa Omavalitsuste Liidu 25.01.2018 otsusega nr 3 on moodustatud "Rahvatervise ja turvalisuse maakondlik nõukogu." Selle alatöörühmana tegutseb tervisemeeskond. Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu peamiseks eesmärgiks on kujundada tervikpilt maakonna turvalisuse olukorrast ja luua ühtne süsteem siseturvalisuse arendamiseks maakonnas. Nõukogu tegevus tugineb peamiselt Siseturvalisuse arengukavas 2020-2030 püsitatud eesmärkidele, mille ülesandeks on riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö koordineerimine, maakonna turvalisusega seonduvate probleemide tervikvaate koondamine, lahendite kavandamine ning ohtude ennetamine

Siseturvalisuse arendamisel lähtutakse neljast  põhimõttest:

 • Turvalisus algab meist endist: elanike teadmiste, hoiakute, oskuste kujundamine
 • Kõige mõistlikum on ohte ja  õnnetusi ennetada: teenuste jätkusuutlik ja kvaliteetne pakkumine piirkonna eripärade ja vajadustega arvestades.
 • Turvalisuse tagamine on terviklik: sisejulgeolekut mõjutavad peale tavapäraste tegurite üha rohkem välised ohud (vägivaldsete ideoloogiate ülemaailmne levik, rahvusvaheline terrorism, ohtlike tehnoloogiate areng, küberründed, vaenulike eriteenistuste tegutsemine ja hübriidohud). Oluline on kriisiennetus ja hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkuse tõstmine  avalikus- ja erasektoris, et tagada võimalike hädaolukordade ennetamine või nendega toimetulekut
 • Oluline on jõuda teadmiste põhiselt probleemide põhjusteni, neid koostöös lahendada ja seda mõjusalt ning nutikalt

Maakonna tervisemeeskonna peamisteks ülesanneteks on:

 • elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh tervise- ja heaoluprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks;
 • tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad;
 • partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamine;
 • riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine paikkonnas;
 • tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine;
 • elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine;
 • tervisealase teabe levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest;
 • erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;
 • koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega;
 • koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga jt. ministeeriumitega

Nõukogu lähtub oma töös Valgamaa Terviseprofiilist

Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu koosseis:

Esimees Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige ja esimees Agu Kabrits.

Liikmed:

 • Alar Roop – Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valgamaa päästepiirkonna juhataja
 • Kairi Ruus – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi piirkonnavanem
 • Marek Käis -  Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik
 • Kaimo Vahtra – Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor
 • Urmas Mets – Maanteeameti Liikuvuse planeerimise teenistuse lõuna strateegilise planeerimise juht
 • Sirli Tallo – Maanteeameti Ennetustöö osakonna ekspert
 • Tõnis Lass – Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Valga talituse juhataja
 • Tiia Luht – Terviseameti Lõuna regionaalosakonna osakonnajuhataja
 • Aira Varblane – Terviseameti Lõuna regionaalosakonna Valgamaa esinduse keskkonnatervise inspektor
 • Lauri Drubinś – Tõrva Vallavalitsuse abivallavanem
 • Kajar Lepik – Otepää Vallavalitsuse abivallavanem
 • Aina Pääro – Eesti Punase Risti Valgamaa seltsi sekretär
 • Margus Suvi – EELK Valga Peetri Luke koguduse koguduseõpetaja
 • Maarja Mägi – Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla juhatuse liige
 • Aet Arula-Piir – Valgamaa Arenguagentuuri mittetulundusühingute konsultant/programmide spetsialist
 • ............. - Keskkonnaamet
 • ............. – AS Valga Haigla juhataja

Tervisemeeskonna liikmed:

 • Sirli Tallo – Maanteeameti Ennetustöö osakonna ekspert
 • Kairi Ruus – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi piirkonnavanem
 • Thea Tekkel - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Valga piirkonnagrupi noorsoopolitseinik
 • Kaimo Vahtra – Kaitseliidu Valgamaa maleva noorteinstruktor
 • Merle Liba – Päästeameti Ennetusbüroo juhtivspetsialist
 • Aina Pääro – Eesti Punase Risti Valgamaa seltsi sekretär
 • Kajar Lepik – Otepää Vallavalitsuse abivallavanem
 • Tiina Neumann – Tõrva Vallavalitsuse spordi- ja rahvatervise spetsialist
 • Linda Oks – vabatahtlike esindaja
 • Aili Keldo – Valgamaa Partnerluskogu meetme koordinaator
 • Aet Arula-Piir – Valgamaa Arenguagentuuri mittetulundusühingute konsultant/programmide spetsialist
 • Kristel Unt – Valgamaa tervist edendavate koolide (TEK) ja tervist edendavate lasteaedade (TEL) koordinaator
 • Aasa Põder – Valga kooliarst
 • Maarja Mägi – Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla juhatuse liige
 • Margit Turb – Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja kommunikatsiooniosakonna spetsialist
 • Agne Allas – Terviseameti Lõuna regionaalhalduse Võrumaa esinduse menetlusgrupi juht (tervishoid)
 • Ülla Kimmel – Valgamaa Arenguagentuuri rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaator

Rahvatervise ja turvalisuse nõukogu ja tervisemeeskonna tööd koordineerib Valgamaa Arenguagentuuri rahvatervise ja siseturvalisuse võrgustike koordinaator Ülla Kimmel.

Lisainfo:
Ülla Kimmel
tel. 53417306
e-post: ulla.kimmel@valgamaa.ee

Valga Turismiinfokeskus
Kesk 11, Valga
+372 766 1699

E - L 10 - 16
P  SULETUD!

Otepää Turismiinfokeskus
Lipuväljak 13, Otepää
+372 766 1200

E - R  10 - 16
L - P SULETUD!

Tõrva Turismiinfopunkt
Valga mnt 1, Tõrva
+372 766 1699

AJUTISELT SULETUD!

 

Valka turismiinfo büroo
Rigas 22, Valka Läti Vabariik
+371 6472 5522, +371 2544 6602

T - L 9 - 17
E, P -  SULETUD!